Publikacja

Ostateczny termin przesłania streszczeń artykułów to 01.05.2022 roku.

Termin przesłania artykułów to 15.05.2022 roku.

Przesłane artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej i wysłane uczestnikom po konferencji. Każdy z artykułów będzie rozdziałem monografii. Przez rozdział w monografii należy rozumieć opracowanie naukowe minimum 1 arkusza wydawniczego (tj. 20 000 znaków ze spacjami). 

Prace przygotowane zgodnie z poniższymi zaleceniami, należy przesłać pocztą na adres sekretariatu (wydruk pracy z płytą) lub pocztą elektroniczną na adres: rescue@byd.pl

Materiały zostaną opublikowane w monografii naukowej po pozytywnych recenzjach. Nie będą przyjęte do druku prace przygotowane niezgodnie z następującymi zaleceniami.

W nagłówku artykułu w kolejności: tytuł pracy (w języku autora i angielskim), imię i nazwisko autora (ów), nazwę instytucji (rozmiar czcionki – 12 pkt., pogrubione, wyśrodkowane) oraz słowa kluczowe (w języku autora i angielskim) i streszczenie (w języku autora i angielskim).

Ryciny, wykresy i tabele ponumerowane kolejno cyframi arabskimi, mogą być zamieszczone w tekście lub na końcu opracowania.

Układ pracy: tytuł pracy, autor (-rzy) pracy, instytucja, słowa kluczowe, streszczenie w języku autora, streszczenie w języku angielskim, wstęp (wprowadzenie), cele pracy, materiał i metody badań, wyniki badań, dyskusja (podsumowanie) i wnioski, piśmiennictwo.

Marginesy: górny – 5 cm, dolny – 5 cm, lewy – 4 cm, prawy – 4 cm.

Tekst: wyjustowany, rozmiar czcionki – 11 pkt., krój pisma – Times New Roman, odstęp między wierszami – pojedynczy, tytuły rozdziałów – wyśrodkowane i pogrubione, strony nie numerowane, wyrazy nie dzielone.

 

Spis piśmiennictwa według wzoru:

Powołanie się w tekście na pozycję piśmiennictwa obejmuje tylko nazwisko cytowanego autora i rok publikacji w nawiasie okrągłym np. (Wolańska 1996), a w przypadku większej liczby niż 3 autorów należy zapisać (Trześniowski i wsp. 1990), dopuszczalne powoływanie się na pozycję piśmiennictwa w formie przypisów

.

III Międzynarodowy Kongres Naukowy Ratownictwa